Algemene voorwaarden

Voorafgaand

De huurder is er zich van bewust dat aan de wintersport een aantal risico’s inherent zijn, die in geen geval op het materiaal of de verhuurder verhaald kunnen worden. Door ondertekening van de verhuurbon verklaart de huurder de verhuur gegevens correct te hebben doorgeven, zodat A.S.Adventure de juiste instellingen kon toepassen. De huurder erkent de instellingen gecontroleerd te hebben bij ontvangst van het materiaal. De klant heeft kennis genomen van deze algemene voorwaarden. De huur wordt aangegaan op de hierna vermelde voorwaarden.

1. Duur van de huur

 1. De huur gaat in op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt in onze magazijnen van verhuurder. De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn of een termijn die tenminste gelijk is aan degene die hij als vermoedelijke duur van de huur heeft opgegeven. Dit alles onverminderd eventuele schadeloosstelling. Toezeggingen van de verhuurder i.v.m. de datum van aflevering zijn niet bindend en leveren geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot schadeloosstelling.
 2. De huur eindigt wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan, op de overeengekomen datum, zonder dat de verhuurder zich op stilzwijgende verlenging kan beroepen.
 3. Van zodra de huurtijd beëindigd is wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht in gebreke te zijn het gehuurde goed terug te bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde te laten terughalen, zonder een beroep op de Rechter te moeten doen, waar het zich ook bevindt. Alle kosten zoals bv. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen enz. zijn volledig ten laste van de huurder. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde zal de huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn die gelijk is aan 30 % van de huurprijs per week, met behoud van het recht van de verhuurder om aanvullende schadevergoeding op te vorderen.
 4. De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurde kan worden en dat niet teruggave ervan op het overeengekomen hierboven omschreven tijdstip strafbaar is als misbruik van vertrouwen.

2. Risico

 1. De huurder draagt gedurende de hele huurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor verlies, diefstal en beschadiging van het gehuurde.
 2. De verhuurder levert goederen af in goede staat van onderhoud. Keuring en telling door de huurder gebeuren steeds in de magazijnen van verhuurder. De huurder is verplicht om zich bij de inontvangstneming der huurgoederen onmiddellijk te overtuigen van het juiste aantal en de goede staat der goederen. Bezwaren dienen op het door verhuurder te behouden verhuurformulier vermeld te worden, bij gebreke waaraan alle aanspraken jegens verhuurder vervallen. Afhaling en in ontvangstname door huurder of zijn gemachtigde geldt als onwederroepelijke aanvaarding.
 3. De huurder is aansprakelijk voor teruggave in dezelfde staat en aantal. Onverminderd zijn verhaal op derden, is huurder aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder.
 4. De huurder is ook, over de gehele huurtijd, aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor de aansprakelijkheid tot vergoeding van de schade opkomend aan de zijde van derden voortkomende uit of in verband staande met de huurgoederen of het gebruik daarvan of veroorzaakt als gevolg van enig gebrek hoe ook genaamd en wanneer ook ontstaan aan de goederen.

3. Huurprijs en betalingsvoorwaarden

 1. Alle opgegeven prijzen, zoals overeengekomen op het verhuurformulier, gelden voor éénmalig gebruik tijdens de afgesproken periode. Er wordt geen korting toegestaan indien de effectieve werktijd korter is dan de forfaitaire. Indien de effectieve werktijd de forfaitaire overtreft, dan zal de huurprijs verhoogd worden pro-rata van de supplementaire dagen. Afhaling van de goederen voor verhuringen vanaf het weekend is mogelijk vanaf donderdagmiddag.
 2. De huurder dient bij afhaling van het gehuurde de huurprijs te betalen die overeenstemt met de door hem opgegeven duur van de huur. Indien de omstandigheden doen vermoeden dat de huurder zijn betalingsverplichtingen niet zal kunnen nakomen (ongedekte cheque, vertraging van betalingen, enz.) dan heeft de verhuurder het recht, op kosten van de huurder, de gehuurde voorwerpen terug te halen, waar zij zich ook bevinden en er onmiddellijk terug over te beschikken.
 3. De betalingen geschieden ter uitbatingzetel van de verhuurder.

4. Borgsom

 1. De borgsom is bestemd om verschillende verplichtingen van de huurder te dekken. Zij moet betaald worden vóór afhaling van het verhuurde. Zij mag nooit worden beschouwd als een voorschot op de huur en zal pas aan de huurder worden teruggegeven, nadat gebleken is dat de huurder al zijn verplichtingen is nagekomen. De waarborg geeft nooit recht op intresten.

5. Richtlijnen voor het gebruik

 1. Onder herinnering van hetgeen onder punt 2 is overeengekomen en zonder dat deze opsomming als volledig is bedoeld, wordt de huurder gewezen op zijn verplichting, die hij dient na te leven met inachtneming van aard en type van het verhuurde, het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en het gehuurde te gebruiken als een goed huisvader.

6. Allerlei bepalingen

 1. Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van normale slijtage noodzakelijk worden, dient de huurder daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de verhuurder. De verhuurder voert de werkzaamheden dan zelf uit of laat ze voor zijn rekening door anderen uitvoeren, zonder kosten voor de huurder. De tijdsduur nodig voor de verzorging, onderhoud en eventueel noodzakelijke herstelwerkzaamheden, is in de huurperiode begrepen, behoudens wanneer het gaat om herstelwerkzaamheden die door normale slijtage noodzakelijk zijn gebleken. De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst. De huurder mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren, maar dient iedere te verrichten werkzaamheid aan de verhuurder mee te delen. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder of door overmacht of daden van derden noodzakelijk werden, moeten door de huurder worden betaald, ongeacht het feit dat onderverhuring of uitlening aan derden uitgesloten is.
 2. - Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade opkomend aan de zijde van huurder en voortvloeiend uit het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen van enige verplichting welke voor haar uit deze huurvoorwaarden voortvloeit, tenzij de oorzaak van het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen beslaat in opzet of grove schuld van verhuur der zelf handelend of door middel van haar orgaanvertegenwoordigers.
  - Huurder is aansprakelijk voor alle schade hoe ook genaamd opkomend aan de zijde van verhuurder en voort vloeiend uit het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen van iedere verplichting welke voor hem uit deze huurvoorwaarden voortvloeit, ongeacht de oorzaak van het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen. Voor zover het schade aan de huurgoederen zelf betreft wordt de waarde der huurgoederen gesteld op de nieuwwaarde
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de schade opkomend aan de zijde van huurder ten gevolge van enig gebrek hoe ook genaamd en wanneer ook ontstaan aan de huurgoederen.
 4. Van de bepalingen van deze huurvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk blijkt uit een mededeling op de verhuurbon.
 5. Voor het afstellen van de gehuurde ski’s zal gebruik gemaakt worden van de meest actuele norm of standaard voorhanden. Deze norm zal steeds rekening houden met leeftijd, sekse, gewicht, schoenmaat en niveau van de skiër.

7. Bevoegdheid

 1. Alle betwistingen i.v.m. de verhuring behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechter in wiens rechtsgebied de zetel van de verhuurder gevestigd is.

8. Annulering van de verhuur

 1. Tot één maand voor de verhuurperiode: het voorschot kan volledig terugbetaald worden.
 2. Minder dan één maand voor de verhuurperiode: GEEN terugbetaling van het voorschot

TENZIJ

* Met een doktersbewijs van VOOR de aanvang van de verhuurperiode (tot en met moment van afhaling): volledige terugbetaling van het voorschot
* De klant bij A.S.adventure ski-snowboardmateriaal heeft aangekocht.
!!! Deze voorwaarde geldt niet als klant ergens anders materiaal heeft aangekocht.

MAAR
* Met doktersbewijs kan na aanvang van de verhuurperiode: GEEN terugbetaling van het voorschot plaatsvinden
* Indien de klant na aanvang van verhuurperiode ski-snowboardmateriaal aankoopt: GEEN terugbetaling of verrekening van het voorschot.

9. Aanrekening kosten verloren of onherstelbaar

 1. Wanneer de huurder het gehuurde materiaal niet terugbrengt wegens verloren of gestolen of het materiaal kapot terugbrengt zodanig dat het niet meer verder kan verhuurd worden, moeten hiervoor kosten aan de huurder worden aangerekend.

Een gedeelte van deze kosten wordt verrekend door de inhouding van de waarborg betaald door de klant. Het eventuele overige gedeelte dient door de klant bijbetaald te worden.

Cookie-instellingen voor de beste online A.S.Adventure-ervaring

A.S.Adventure maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.