GOBACKPACK CAMP 2019 Wedstrijd

Deze voorwaarden gelden voor de "JACK WOLFSKIN GOBACKPACK CAMP 2019 Competition" (hierna: "Wedstrijd"). Deelname aan de Wedstrijd is online mogelijk via de website van Retail Concepts N.V. (A.S.Adventure), een Belgische JACK WOLFSKIN partner: asadventure.com/gobackpackcamp. De wedstrijd is georganiseerd door Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, D-65510 Idstein/Ts., Duitsland (hierna: "Jack Wolfskin" of "Organisator"). De mannelijke vorm die in deze Algemene Voorwaarden wordt gekozen heeft altijd betrekking op zowel vrouwelijke als mannelijke personen. Een dubbele aanduiding werd weggelaten ten gunste van een betere leesbaarheid.

Afdeling 1 - ALGEMEEN

  1. De GOBACKPACK CAMP is het eerste outdoor kamp georganiseerd door Jack Wolfskin, dat zich op een privé Zweeds eiland zal bevinden. Met deelname aan de wedstrijd krijgt u de kans om deel te nemen aan de GOBACKPACK CAMP, waar een scala aan spannende activiteiten op u wacht. Er zal een team van Jack Wolfskin en andere reisliefhebbers ter plaatse zijn. De GOBACKPACK CAMP vindt plaats op het eiland Bergholmarna, vlakbij Stockholm, in juli 2019.

 

De deelnemers aan de wedstrijd kunnen winnen om deel te nemen aan het outdoor kamp en een buddy (hierna: "Travelbuddy") mee te nemen voor een verblijf van twee nachten (drie dagen) op het eiland tussen 20.07 – 22.07.2019. De volledige details over deelname staan beschreven in hoofdstuk 3 hieronder.    

Afdeling 2 - Wedstrijd

1. De wedstrijd begint op 13 april 2019 om 09:00 uur (CET) en eindigt op 12 mei 2019, 23:59 uur (CET).  Inzendingen die na de sluitingsdatum aankomen, worden niet in aanmerking genomen. Deelname aan de Wedstrijd is enkel mogelijk via de website van Retail Concepts N.V. (A.S.Adventure), een Belgische JACK WOLFSKIN partner: asadventure.com/gobackpackcamp.

 

2. Prijs:

        a. Van alle geldige inzendingen worden 1 x 2 plaatsen getrokken voor onze GOBACKPACK CAMP 2019 in Zweden. De winnaar en Travelbuddy zullen drie dagen en twee nachten in het GOBACKPACK CAMP 20.07 – 22.07.2019.

        b. Bovendien worden de gemaakte reiskosten van/naar de bestemming van de winnaar en zijn Travelbuddy vergoed tot een totaal bedrag van EUR 1.000,-. De winnaar dient Jack Wolfskin een bewijs van de gemaakte kosten (kopieën van facturen) voor de reis van/naar de bestemming voor zichzelf en zijn Travelbuddy te overleggen; de vergoeding is beperkt tot het hierboven vermelde maximum bedrag, ongeacht de werkelijk gemaakte kosten voor de reis van/naar de bestemming. Er wordt een speciaal formulier van Jack Wolfskin verstrekt, waarop naam, adres, adres, gemaakte kosten en bankgegevens moeten worden ingevuld en samen met alle geldige ontvangstbewijzen/facturen aan Jack Wolfskin worden toegezonden.

Afdeling 3 - DETAILED TERMIJNEN VAN DEELNEMING

1. Alleen personen die de wettelijke minimumleeftijd van 18 jaar hebben bereikt en als permanent ingezetene in een van de volgende landen zijn geregistreerd, hebben recht op deelname: België,  en Luxemburg, slechts één toegang per persoon is toegestaan. De prijs kan niet aan iemand anders worden overgedragen. Medewerkers van Jack Wolfskin en van Retail Concepts N.V. (A.S.Adventure) en hun familieleden komen niet in aanmerking voor deelname aan de Wedstrijd. Deelnemers die valse, ongeldige of onjuiste gegevens verstrekken, kunnen te allen tijde worden uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd. Een inzending via een geautomatiseerde inschrijvingsdienst (bv. een wedstrijddienst) leidt automatisch tot diskwalificatie.

2. Om deel te nemen aan de Wedstrijd moet de deelnemer

Periode van het vergelijkend onderzoek 14/03 tot en met 15/04:

Vul het GOBACKPACK CAMP Wedstrijd-formulier in op de website asadventure.com/gobackpackcamp, met een beschrijving waarom u en uw Travelbuddy moeten deelnemen aan het GOBACKPACK CAMP en het uploaden van een reisfoto van u en uw Travelbuddy.  Door hun naam, e-mailadres, geboortedatum en land van permanente verblijfplaats op te geven en in te stemmen met de T&C's, hebben zij het recht om deel te nemen aan de Wedstrijd.

3. Houd er rekening mee dat er geen aankoop van goederen van Jack Wolfskin nodig is om deel te nemen aan de wedstrijd of om de winkansen te vergroten.

4. Onder alle geldige inzendingen worden de winnaars willekeurig getrokken door werknemers van Retail Concepts N.V. (A.S.Adventure)  Retail Concepts N.V. (A.S.Adventure) zal de winnaars van de Wedstrijd per e-mail op de hoogte brengen. De betreffende winnaar moet binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het bericht per e-mail reageren op het bericht via de vermelde contactinformatie om aan te geven of hij/zij al dan niet aan het buitenkamp zal deelnemen. Indien de winnaar niet binnen de genoemde termijn reageert op  Retail Concepts N.V. (A.S.Adventure), wordt afstand gedaan van het recht op de prijs. De prijs wordt dan opnieuw getrokken.

5. Naast de kennisgeving van de prijs ontvangt de winnaar een GOBACKPACK CAMP 2019 deelnemersformulier van Retail Concepts N.V. (A.S.Adventure) en de bijbehorende JACK WOLFSKIN GOBACKPACK CAMP algemene voorwaarden. Het is noodzakelijk dat de winnaar en de Travelbuddy de formulieren invullen en ondertekenen en deze per post naar Jack Wolfskin sturen. De winnaar krijgt hiervoor tien (10) dagen de tijd (poststempel is bepalend). Naast de T&C's moeten de winnaar en Travelbuddy een kopie van een geldige licentie of paspoort toevoegen. Als een winnaar de ingevulde formulieren niet binnen de genoemde periode naar Jack Wolfskin terugstuurt, wordt de prijs automatisch opnieuw getekend.

6. Alle winnaars zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de prijs. Er worden geen alternatieven in contanten gegeven. Het recht op de prijs kan niet worden overgedragen of overgedragen.

7. Jack Wolfskin behoudt zich het recht voor om te controleren of een deelnemer het recht heeft om deel te nemen aan de Wedstrijd. Jack Wolfskin kan deelnemers uitsluiten van deelname aan de Wedstrijd zonder opgave van redenen.

8. Inzendingen met valse, misleidende of frauduleuze gegevens worden gediskwalificeerd en niet verwerkt.

9. Alle andere rechten dan die welke in deze deelnemingsvoorwaarden zijn beschreven, kunnen niet uit de wedstrijd worden afgeleid.

10. Door deel te nemen aan de Wedstrijd garandeert de deelnemer dat hij het recht heeft om alle inhoud (inclusief het uploaden van foto's van hemzelf en zijn Travelbuddy) openbaar te maken en geeft hij toestemming aan Retail Concepts N.V. (A.S.Adventure) om dergelijke foto's te publiceren op de website asadventure.com/gobackpackcamp en stemt ermee in dat zowel Jack Wolfskin aks Retail Concepyts N.V. (A.S.Adventure) Jack Wolfskin deze inhoud publiceert onder vermelding van hun naam en woonplaats in combinatie met de publicatie van de gegevens van de deelnemers aan het kamp (zonder dat dit noodzakelijkerwijs hoeft te gebeuren) in geval van winst. Dit recht omvat reclame, in welke vorm dan ook, ten behoeve van Jack Wolfskin en Retail Concepts N.V. (A.S. Adventure) en haar producten of diensten, ongeacht het medium (TV, inclusief betaaltelevisie en pay-per-view, bioscoop, radio, gedrukte media, pers, posters en billboards, catalogi, brochures, folders, internet, mobiele communicatie, vaste netwerken, OOH media etc.).

Afdeling 4 - GEGEVENS-PRIVACY

Door deel te nemen aan de Wedstrijd stemt de deelnemer ermee in dat zijn persoonlijke gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor de uitvoering van de Wedstrijd door Retail Concepts N.V. (A.S.Adventure) en Jack Wolfskin. De deelnemer heeft het recht om op elk moment zijn toestemming in te trekken door deze schriftelijk te sturen naar ofwel

JACK WOLFSKIN Apparatuur voor Draußen GmbH & Co KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, 65510 Idstein, Duitsland of per e-mail aan: info@jack-wolfskin.com

Of

Retail Concepts N.V. (A.S.Adventure), Smallandlaan 9, 2660 Hoboken, België of per e-mail aan: team@asadventure.com

Indien de toestemming wordt ingetrokken, wordt de deelnemer niet langer in de Wedstrijd opgenomen.

Algemene voorwaarden oorwaarden voor gegevensbescherming van Jack Wolfskin zijn te vinden in onze webshop op: https://www.jack-wolfskin.de/Data-Protection.html

 

Algemene gevensbeschermingsvoorwaarden van Retail Concepts N.V. (A.S.Adventure) zijn te raadplegen op: (details moeten worden opgenomen)

Afdeling 5 - AANSPRAKELIJKHEID

1. Jack Wolfskin is - ongeacht de rechtsgrond - alleen aansprakelijk in gevallen waarin Jack Wolfskin verantwoordelijk is voor een plichtsverzuim, waarvan de nakoming mogelijk is in het kader van een goede organisatie van deze wedstrijd, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de wedstrijd in gevaar brengt of op de nakoming waarvan de deelnemer/winnaar regelmatig vertrouwt (belangrijke verplichting). In dit geval is de aansprakelijkheid van de organisator beperkt tot voorzienbare en voor dit soort contracten typische schade. Aansprakelijkheid voor gemiste besparingen of andere indirecte gevolgschade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor materiaal- of eigendomsgebreken van de prijs is eveneens uitgesloten. Bestaande beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van organen, werknemers of agenten van de organisator.

 

2. Jack Wolfskin behoudt zich het recht voor om de GOBACKPACK CAMP en de daaraan verbonden wedstrijd te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te wijzigen of uit te stellen, indien blijkt dat een goede organisatie van de wedstrijd om feitelijke of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd. Jack Wolfskin sluit in dit verband alle aansprakelijkheid of andere aanspraken op schadevergoeding uit. In het bijzonder heeft Jack Wolfskin het recht om de GOBACKPACK CAMP te wijzigen, stop te zetten, te onderbreken of op te schorten, indien een correcte uitvoering van het kamp (in het bijzonder wegens natuurrampen, gezondheids- of terreurrisico's alsmede technische of juridische problemen) niet meer gewaarborgd is.

3. In het bijzonder is Jack Wolfskin gerechtigd de wedstrijd te wijzigen, te beëindigen, te annuleren of op te schorten, indien een goede organisatie kan niet langer worden gegarandeerd (met name in geval van hardware- of softwarefouten, programmafouten, computervirussen of ongeoorloofde toegang door derden, alsmede mechanische, technische of juridische problemen).

 

4. Jack Wolfskin aanvaardt geen aansprakelijkheid indien om redenen waarvoor Jack Wolfskin niet verantwoordelijk is, meldingen onderweg naar de deelnemers verloren gaan en/of de deelnemer niet bereiken.

Afdeling 6 - TOEZICHTIGHEID

Als deelnemer aan de Wedstrijd garandeert de deelnemer dat de verstrekte persoonlijke informatie waar en correct is. Zij zijn verplicht om alle latere wijzigingen van hun persoonlijke gegevens op eigen initiatief te melden gedurende de gehele wedstrijd en reisperiode.

Sectie 7 - EXCLUSIES

1. Jack Wolfskin behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om personen van deelname aan de GOBAPCKPACKPACK CAMP Wedstrijd uit te sluiten, indien zij deze deelnemingsvoorwaarden schenden.

Sectie 8 - DIVERSEELLANDSE

1. Voor een prijswinnaar van de GOBACKPACK CAMP is er geen alternatief in geld.

 

2. Alle beslissingen zijn definitief.

3. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.

4. Indien afzonderlijke bepalingen van deze deelnemingsvoorwaarden ongeldig of onvolledig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

5. Alle klachten of vragen met betrekking tot de T&C's van de Wedstrijd moeten schriftelijk worden gericht aan: JACK WOLFSKIN Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, 65510 Idstein, Duitsland of per e-mail aan: info@jack-wolfskin.com.

Cookie-instellingen voor de beste online A.S.Adventure-ervaring

A.S.Adventure maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.